Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติคุณเจียมจิตต์ บุญสม
คุณเจียมจิตต์ บุญสม เป็นคนลำปางโดยกำเหนิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๘๔ ในสมัยที่ พ่อกับแม่หนีภัยสงครามไปอยู่บ้านนอกที่เป็นอำเภอสบปราบในปัจจุบัน เมื่อเล็กเรียนกับครูพิเศษใกล้บ้าน แล้วไปเรียนต่อชั้นประถมที่โรงเรียนประชาวิทย์ และต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมือง ลำปางจนจบชั้นมัธยมปีที่ ๖ จากนั้นจึงไปเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ และ๘ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท กรุงเทพซึ่งเป็นโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น

คุณเจียมจิตต์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน

เมื่อจบการศึกษาได้เข้ารับราชการในกรมประมง ในตำแหน่งนักวิชาการประมงตรี เป็นนักวิชาการของกรมประมง จนกระทั่งขอเกษียนจากราชการเมื่ออายุ ๕๘  ปี เมื่อปี พศ. ๒๕๔๒ ในตำแหน่งประมงจังหวัดลำพูน

ในระหว่างรับราชการ คุณเจียมจิตต์ได้ทำงานวิจัยหลายด้าน เรื่องปลาสลิด เรื่องดินพรุ เรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งของประเทศไทย ได้ร่วมอยู่ในคณะผู้วิจัยทำการเพาะปลาสวายโดยวิธีผสมเทียมสำเร็จเป็นรายแรกของโลก ซึ่งเป็นการ break through ของการเพาะเลี้ยงแบบผสมเทียมของกรมประมงในปัจจุบัน  แต่มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่คุณเจียมจิตต์ภูมิใจและบอกว่าเป็นงานวิจัยที่อยู่ใน จำนวน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของงานวิจัยทั้งประเทศที่สามารถนำออกมาเป็นรูปธรรมได้ ตามสถิติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืองานวิจัยเรื่องสาหร่าย น้ำจืด ชนิดหนึ่ง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก แต่มีขนาดเล็ก มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น  โดยขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จาก องค์การยูเอสเอไอดี ของสหรัฐอเมริกา(USAID) และจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  คุณเจียมจิตต์ เป็นผู้ตั้งชื่อไทยให้กับสาหร่ายชนิดนี้ว่า สาหร่ายเกลียวทอง ทั้งนี้เพราะเป็นสายพันธ์ไทยที่คุณเจียมจิตต์ทำการคัดสายพันธ์เอง  และได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องนี้ให้กับผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวาง จนเกิดงานวิจัยตามมาอีกมากมาย ในหลายสถาบันการศึกษา

ต่อมาเมื่อจบงานวิจัย คุณเจียมจิตต์เห็นว่าสาหร่ายชนิดนี้เป็นประโยชน์น้าสาวที่เป็นเบาหวานกิน จึงได้ให้สามี คุณสมชาย บุญสม ลองผลิตในบ่อขนาดเล็กบนที่ว่างหลังบ้าน จากน้าสาวแล้วก็ขยายไปสู่ผู้อื่น กลายเป็นงาน เป็นธุรกิจขึ้นมา จึงได้ร่วมกัน คิดค้นวิธีการผลิตสาหร่ายเกลียวทองในเชิงการค้าโดยใช้เทคโนโลยีของตนเอง ไม่ต้องซื้อหาเทคโนโลยีราคาแพงจากต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จ เป็นสินค้าที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมชนิดใหม่ขึ้นภายในประเทศ
งานที่คุณเจียมจิตต์ภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องสาหร่ายเกลียวทองคือการได้เข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาลในสมัยพณฯท่านองค์มนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ท่านดำรงตำแหน่ง โดยอยู่ในคณะที่ปรึกษาของพณฯท่านพิชัย รัตตกุล ทำให้มีความรอบรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายด้านและในขณะเดียวกันได้มีโอกาศนำความรู้ของตนเองทำงานให้ประเทศชาติโดยผ่านทางผู้บริหารสูงสุด

คุณเจียมจิตต์แต่งงานกับคุณสมชาย บุญสม บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมชลประทานเมื่อปีพศ.๒๕๑๑ มีบุตรด้วยกันสามคนคือ คุณรามาริน บุญสม นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณรามาอร อิทธิวัฒนะ จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์และคุณสหประชา บุญสม ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ทั้งสามคนเติบโตมาทันเวลา ต่างร่วมกันทำงานช่วยคูณพ่อคุณแม่และเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจของครอบครัว ซึ่งนับวันจะขยายตัวมากขึ้น เพราะ ครอบครัวนี้ถือคติ ที่ว่า“คุณธรรมนำธุรกิจ”
คุณเจียมจิตต์ได้เข้าร่วมทำงานกับสโมสรซอนต้าตั้งแต่ปีพศ. ๒๕๔๑ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสตรีของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเชียงใหม่สมดังปณิธาณของซอนต้า โดยมีครอบครัวสนับสนุนเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลัง ซึ่งพวกเราได้เห็นกันเสมอมา